Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

 

/Wyciąg ze Statutu SP 342/

 

 

§ 3

 

1.    Szkoła może organizować roczne przygotowanie przedszkolne.

2.    Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy:

1)    I etap kształcenia – edukacja wczesnoszkolna realizowana na poziomie klas I-III,

2)    II etap kształcenia - edukacja realizowana na poziomie klas IV-VI.

 

 

§ 4

 

1. W Szkole organizuje się oddziały ogólnodostępne, integracyjne i sportowe.

2.[1] Zasady przyjmowania dzieci do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych  określa załącznik do Statutu pn. „Zasady i harmonogram przyjmowania dzieci do klas I  ogólnodostępnych i integracyjnych na rok szkolny 204/15 i 2015/16”. (dostępny na www.sp342.waw.pl)

 

3. Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych i integracyjnych określa załącznik do Statutu pn. „Zasady i harmonogram przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych i integracyjnych na rok szkolny 204/15 i 2015/16”. (dostępny na www.sp342.waw.pl)

4. Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych określa „Regulamin przyjęcia dzieci do oddziału sportowego”  (dostępny na www.sp342.waw.pl)

 

§ 12

 

1.    Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września danego roku kalendarzowego, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

2.    Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, terminy zimowych i wiosennych przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, innych dni wolnych od zajęć reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej sprawie organizacji roku szkolnego.

3.    Szkoła pracuje w systemie dwusemestralnym. Na początku każdego roku rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie podziału roku szkolnego na dwa semestry i  w sprawie szczegółowego harmonogramu prac RP i spotkań z rodzicami, z zastrzeżeniem ust. 3a

3a. Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole pracują w trybie nieferyjnym.

4.[2] W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w par. 25 ust. 2 pkt 2 lit. i szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze na wcześniejsze (co najmniej 7 dni przed dniem wolnym) pisemne zgłoszenie takiej potrzeby  przez rodziców / opiekunów prawnych.

 

§ 14

 

1. Liczebność oddziału  przedszkolnego zależy od jego rodzaju:

1) oddział ogólnodostępny liczy, nie więcej niż 25 uczniów

2) oddział integracyjny liczy 15-20 dzieci, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniem do

kształcenia specjalnego

2. Liczebność oddziału szkolnego zależy od jego rodzaju i poziomu klasy :

1) oddział ogólnodostępny:

a)  na poziomie klasy I-III liczy nie więcej niż 25 uczniów z zastrzeżeniem że standard ten zostaje wprowadzany kolejno począwszy od roku 2014 w klasie I.

b) na poziomie klas IV – VI  liczy nie mniej niż 24 uczniów.

2) oddział integracyjny liczy 15-20 dzieci, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego

3) oddział sportowy liczy co najmniej 20 uczniów

3.[3] Liczebność oddziału szkolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a może być w trakcie roku szkolnego zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.  Zwiększenie może obowiązywać  do końca I etapu edukacyjnego.

4. Jeśli liczba uczniów w oddziale kl. I-III zostanie zwiększona w sposób, o którym mowa w ust. 3, dyrektor po powiadomieniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Na wniosek rady oddziałowej i za zgodą organu prowadzącego dyrektor może odstąpić od dzielenia klasy o zwiększonej liczbie dzieci. W takim  oddziale nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wspiera zatrudniony przez szkołę asystent nauczyciela.

§ 15

 

1.    W oddziale integracyjnym wśród dzieci niepełnosprawnych nie powinno być więcej niż jedno dziecko:

1)    z dysfunkcją aparatu ruchowego uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się (kule, wózek);

2)    z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);

3)    z autyzmem;

2.    (pominięty)

3.    W oddziale integracyjnym pracuje równocześnie dwóch nauczycieli:

1)    nauczyciel przedmiotowy jako prowadzący;

2)    nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym jako  wspierający.

 

§ 16

 

1.    Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu.

2.    Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 8.00. Dopuszcza się z powodów organizacyjnych rozpoczynanie zajęć o godz. 7.10.

3.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4..

4.    Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziałach przedszkolnych i klasach I -III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może skrócić zajęcia po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców/opiekunów prawnych

 

§ 17

 

1.    W klasach IV-VI lekcje mogą odbywać się w grupach.

2.    Podział klas na grupy odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 19

 

1.    W Szkole w godzinach 6.30 – 18.30 działa świetlica. Zadania i organizację pracy świetlicy określa „Regulamin świetlicy”.  (dostępny na www.sp342.waw.pl).

 [1] Ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym  przez par. 5 uchwały nr XII/2014/15 RP z dnia 24 lutego 2015 r.

[2] Dodany przez par. 1 pkt 1 uchwały nr IX/2014/15 RP z dnia 12 stycznia 2015 r.

[3] Ustępy 3-5 dodane przez par. 1 pkt 2  uchwały nr XIII/2014/15 RP z 5 maja 2015 r.

 

Obwód szkoły:

 • Książkowa (numery nieparzyste)
 • Leśnej Polanki (od nr 2 do 12 i od 1 do 27)
 • Odkryta (od nr 20 parzyste do konca i od nr 17 nieparzyste do konca)
 • Oczary
 • H. Ordonówny
 • Pasłęcka
 • Strumykowa (nr 1 i od nr 21 nieparzyste i od nr 24)
 • Topolowa
 • Zagaje 
 • Rondo Laszlo Osvatha 
 • Rondo Ligi Morskiej i Rzecznej
 • Sprawna (1-15 nieparzyste 2-8 parzyste
 • Światowida od 59 nieparzyste od 58 parzyste
 • Marcina z Wrocimowic
 • Grzymalitów
 • Dzierzgonska
 • Barei Stanisława
 
 
Wprowadził Teresa Dzierżak 03-10-2007
Aktualizujący bzmw/asuchoronczak 20-09-2015
Zatwierdzający Iwona Kwiatuszyńska 20-09-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2015
Liczba odwiedzin: 4597
Rejestr zmian