Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

 

Organami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 są:

1)    Dyrektor Szkoły;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Samorząd Uczniowski;

4)    Rada Rodziców.

 

Ad 1.  Dyrektor Szkoły realizuje następujące zadania:

1)    kieruje Szkołą jako zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności:

a)    opracowuje plan finansowy Szkoły, dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

b)    zapewnia bezpieczne warunki pracy,

c)    zatrudnia/zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

d)    określa zakres zadań i obowiązków nauczycieli i innych pracowników,

e)    powołuje/odwołuje nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na stanowiska kierownicze:/ze stanowisk kierowniczych tj. wicedyrektora Szkoły, kierownika świetlicy, kierownika administracyjno-gospodarczego, sekretarza Szkoły,

f)     decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

g)    sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, dokonuje oceny ich pracy,

h)    ustala wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

i)      do 31 sierpnia  przedstawia Radzie Pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o działaniu Szkoły

j)      j) dyrektor corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w danym roku szkolnym i podaje go do publicznej wiadomości;

2)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą Szkoły:

a)    opracowuje Arkusz Organizacji Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zgodnie z ramowym planem nauczania,

b)    ustala w oparciu o Szkolny Plan Nauczania tygodniowy rozkład zajęć dla każdego oddziału,

c)    organizuje nabór uczniów do Szkoły,

d)    [1]sprawuje opiekę nad uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z zapewnieniem im bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez organizację działań prozdrowotnych i organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

e)    kieruje pracą Rady Pedagogicznej,

f)     czuwa nad przestrzeganiem „Regulaminu Rady Pedagogicznej” szczególnie w zakresie trybu podejmowania i realizacji uchwał (Załącznik nr 9 do Statutu),

g)    wyraża zgodę na podjęcie działalności (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców) przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie pracy Szkoły;

h)    dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania po wcześniejszym zaopiniowaniu ich  przez Radę Pedagogiczną SP 342

i)      ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i informacje o tym podaje do publicznej wiadomości do 30 września danego roku szkolnego.

j)      ustala i podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

k)    organizuje sprawdzian w klasie szóstej i w tym celu powołuje zespół egzaminacyjny.

2.    Dyrektor wykonuje swoje zadania współpracując z organami Szkoły oraz organem prowadzącym i pełniącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

3.    Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

4.    Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

Ad 2:

 

1.    Rada Pedagogiczna wypowiada się w sprawach dotyczących uczniów i nauczycieli w zakresie:

1)    organizacji i przebiegu nauczania, wychowania i opieki;

2)    doskonalenia zawodowego;

3)    pozostałej działalności Statutowej Szkoły.

 

2.    Rada wypowiada się w sprawach trudnych, spornych wymagających mediacji przewodniczącego lub osób trzecich, pod warunkiem, że  dotyczą obszaru jej kompetencji. Oznacza to wypowiadanie się m.in. w sprawach: zmiany wychowawcy oddziału, zmiany nauczyciela przedmiotu/zajęć, zmiany planu lekcji, konfliktów w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzice, a także sporów między organami Szkoły

 

2a. Postępowanie w sprawach trudnych i spornych odbywa się w sposób określony w par. 51 Statutu.

 

3.    Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniujące.

 

4.    Kompetencje stanowiące Rada realizuje podczas zebrań plenarnych poprzez przyjmowanie uchwał i zatwierdzanie  dokumentów.

 

5.    Uchwały Rada podejmuje w szczególności w sprawach:

1)    wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

2)    karnego przeniesienia ucznia do równoległej klasy;

3)    innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

4)    przyjęcia Statutu Szkoły, załączników do Statutu  i wszelkich zmian do tychże dokumentów;

5)    innych przewidzianych prawem oświatowym i Statutem Szkoły

6)    ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  w celu doskonalenia pracy szkoły

 

6.    Rada podejmuje decyzje w sprawach:

1)    planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

2)    Regulaminów wewnątrzszkolnych wynikających z działalności statutowej Szkoły;

3)    dotyczących organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4)    związanych z prowadzeniem w Szkole eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych;

5)    innych przewidzianych prawem oświatowym.

 

7.    Kompetencje opiniujące Rada realizuje poprzez wypowiadanie się w sprawach o których mowa w ust. 1 i 2, a w szczególności:

1)    organizacji pracy Szkoły, w tym dodatkowych zajęć edukacyjnych, „Szkolnego Planu nauczania”, tygodniowego planu lekcji oraz planu zajęć pozalekcyjnych

2)    projektu planu finansowego Szkoły;

3)    wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)    propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych czy wynikających z form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)    wniosków dyrektora w sprawie powierzenia lub odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych;

6)    wpisania autorskiego[2] programu nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub wychowania przedszkolnego do szkolnego zestawu programów nauczania;

7)    podjęcia w Szkole  działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w tym harcerskie, których celem Statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;

8)    innych przewidzianych prawem oświatowym

 

 

Ad 3 Samorząd Uczniowski ma prawo:

 

1)    [3]zgłaszać opinie do Programu wychowawczego Szkoły i planu wychowawczego klasy wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów;

2)    przedstawić wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Szkoły Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

3)    prowadzić działalność informacyjną dla wszystkich uczniów poprzez np.: gazetkę szkolną, radiowęzeł, apele, tablice ogłoszeń;

4)    zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w Szkole;

5)    [4]udzielać poręczenia za uczniów w celu wstrzymania wyznaczonej konsekwencji przewidzianej w zapisach statutowych;

6)    wyrażać opinię ustnie lub pisemnie o danym uczniu na prośbę nauczyciela, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;

7)    wnioskować do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu lub jego zmiany;

8)    aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów tworzonych doraźnie w celu rozwiązywania konfliktów między uczniami lub w przypadku naruszania zasad zawartych w statucie Szkoły;

9)    gromadzić i dysponować własnym funduszem służącym finansowaniu działalności statutowej Samorządu.

 

 

Ad 4.

1.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli z zastrzeżeniem ust. 7;

2)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych z zastrzeżeniem ust. 2;

3)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

4)    opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

5)    opiniowanie propozycji zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne  i materiałów ćwiczeniowych obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym składanej przez Dyrektora Szkoły.

6)    opiniowanie organizacji  dodatkowych zajęć edukacyjnych tzn. zajęć z j. obcego innego niż nauczany w ramach obowiązkowych zajęć  oraz  zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów.

2.    Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktycznego, program ten ustali Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

4.    Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców/opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i Szkołę w procesie wychowania i opieki.

5.    Rada Rodziców może wspierać Szkołę w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy, również w zakresie doskonalenia organizacji i poprawy warunków pracy Szkoły.

6.    Rada Rodziców w ramach swojej działalności może wpływać na podnoszenie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym (pedagogizacja, warsztaty).[1] w brzmieniu ustalonym przez par. 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XIII/2014/15 RP z 5 maja 2015 r.

[2] Wyraz skreślony przez par. 1 ust. 1 Uchwały Nr IV/2009/10 RP 342 z dnia 8 września 2009 r.

[3] W brzmieniu ustalonym przez par. 1 pkt 4 lit. a uchwały nr XIII/2014/15 RP z 5 maja 2015 r

[4] W brzmieniu ustalonym przez par. 1 pkt 4 lit. b uchwały nr XIII/2014/15 RP z 5 maja 2015 r

 
 
Wprowadził Teresa Dzierżak 03-10-2007
Aktualizujący bzmw/asuchoronczak 20-09-2015
Zatwierdzający Iwona Kwiatuszyńska 20-09-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-09-2015
Liczba odwiedzin: 7058
Rejestr zmian